,

Η ΑΔΕΠ στη Διαύγεια

Διαχειριστική Επάρκεια

Δήμος Πατρέων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ CIELO (αρ.πρωτ. 161/29-5-2015)

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου CIELO (City – Port Eco Logistics) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013
[30-05-2015]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (155/2015) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΔΕΠ Α.Ε) στα πλαίσια υλοποίησης Προγραμματικής Συμβάσης «ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» μεταξύ Δήμου Πατρέων, ΚΟΔΗΠ και ΑΔΕΠ ΑΕ, προβλέπεται η ανάπτυξη Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης. Η ΑΔΕΠ ΑΕ σύμφωνα με τις αριθ. 37/2015 & 47/2015 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση υπηρεσιών - προμήθειας με εξειδικευμένο επαγγελματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για τα ακόλουθα:«Προμήθεια πενήντα (50) οικιακών κομποστοποιητών 200-250 λίτρων, είκοσι πέντε (25) οικιακών κομποστοποιητών 280-340 λίτρων, είκοσι πέντε (25) οικιακών κομποστοποιητών μπαλκονιού και συνοδευτικού υλικού προβολής για το Πιλοτικό Πρόγραμμα προώθησης της οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων » Προϋπολογισμός : 7.952,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%
[27-05-2015]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Improving the Local Government Processes, through exchange of good practices, pilots and training in geospatial technologies (LOCALSATS)

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. (ΑΔΕΠ ΑΕ Ανώνυμη Αναπτυξιακή ΟΤΑ), προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Improving the Local Government Processes, through exchange of good practices, pilots and training in geospatial technologies (LOCALSATS), το οποίο είναι ενταγμένο στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα ENPI CBC MED
[15-05-2015]
 
.