,

Η ΑΔΕΠ στη Διαύγεια

Διαχειριστική Επάρκεια

Δήμος Πατρέων

Γραμμή Εξυπηρέτησης του Πολίτη


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEWEL (237/17-4-2014/)

Ανάθεση Σύμβασης υπηρεσιών - προμήθειας με ένα/μία εξειδικευμένο ελεύθερο επαγγελματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του Διασυνοριακού Ευρωπαϊκού Έργου “JEWEL”-(Joint Easily Wafted East Laboratory Model) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «SOUTH EAST EUROPE» σύμφωνα με την αριθ. 61/15-4-2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε
[22-04-2014]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEWEL (234/17-4-2014/)

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών με ένα/μία Επιστήμονα ΑΕΙ(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) π στα πλαίσια υλοποίησης του Διασυνοριακού Ευρωπαϊκού Έργου “JEWEL”-(Joint Easily Wafted East Laboratory Model) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «SOUTH EAST EUROPE» σύμφωνα με την αριθ. 62/15-4-2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.
[22-04-2014]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEWEL (173/17-3-2014)

Προμήθεια Εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του«JEWEL» (Joint Easily Wafted East Laboratory Model – JEWEL) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «SOUTΗ EAST EUROPE»
[20-03-2014]
 
.