,

Η ΑΔΕΠ στη Διαύγεια

Διαχειριστική Επάρκεια

Δήμος Πατρέων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου JOY WELCULT (JOB, WEBCULT AND KNOWELEDGE IN LANDSCAPE-CULTURE) το οποίο είναι ενταγμένο στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2007-2013

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών ΑΕ ΟΤΑ (ΑΔΕΠ ΑΕ) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου JOY WELCULT (JOB,WEBCULT AND KNOWELEDGE IN LANDSCAPE-CULTURE) προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες, προσφορές με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από α) τεχνική και β) οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά) Α’ Μέρος 6.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Β’ Μέρος 8.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Γ’ Μέρος 10.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Δ’ Μέρος 6.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Ε’ Μέρος 1.500,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην προμήθεια Επιστημονικής Υποστήριξης και Προβολής Έργου JOY WELCULT.
[17-08-2015]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ CIELO (αρ.πρωτ. 161/29-5-2015)

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου CIELO (City – Port Eco Logistics) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013
[30-05-2015]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (155/2015) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΔΕΠ Α.Ε) στα πλαίσια υλοποίησης Προγραμματικής Συμβάσης «ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» μεταξύ Δήμου Πατρέων, ΚΟΔΗΠ και ΑΔΕΠ ΑΕ, προβλέπεται η ανάπτυξη Προγράμματος Οικιακής Κομποστοποίησης. Η ΑΔΕΠ ΑΕ σύμφωνα με τις αριθ. 37/2015 & 47/2015 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση υπηρεσιών - προμήθειας με εξειδικευμένο επαγγελματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για τα ακόλουθα:«Προμήθεια πενήντα (50) οικιακών κομποστοποιητών 200-250 λίτρων, είκοσι πέντε (25) οικιακών κομποστοποιητών 280-340 λίτρων, είκοσι πέντε (25) οικιακών κομποστοποιητών μπαλκονιού και συνοδευτικού υλικού προβολής για το Πιλοτικό Πρόγραμμα προώθησης της οικιακής κομποστοποίησης στο Δήμο Πατρέων » Προϋπολογισμός : 7.952,60 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%
[27-05-2015]
 
.