,

Η ΑΔΕΠ στη Διαύγεια

Διαχειριστική Επάρκεια

Δήμος Πατρέων

Ιστορικό

Η ΑΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ, δημιουργήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 269 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), μετά την απόφαση αριθ. 56/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, με την οποία η Αμιγής Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση με τίτλο ΑΔΕΠ, διασπάσθηκε σε μία Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου με ονομασία ΚΔΕΠ και σε μία Αναπτυξιακή Επιχείρηση ΟΤΑ, με ονομασία ΑΔΕΠ Αναπτυξιακή ΟΤΑ Α.Ε.

Η εταιρεία συνεπώς υπάγεται στην κατηγορία των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ του άρθρου 252 του Ν.3463/2006 και Διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ.

Στο Μετοχικό της Κεφάλαιο εξαρχής μετείχαν ο Δήμος Πατρέων, και οι τ. Δήμοι Βραχνεϊκων και Ρίου, καθώς και το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της, διέπεται από τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, με ανώτατο όργανό της την Γενική της Συνέλευση και εποπτεύουσα αρχή το Υπουργείο Εμπορίου.

Διαθέτει πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας (αριθ. Πρωτ. 2023/24.03.2010 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) τύπου Β’.

Πρόσφατα έγινε μέλος της Αναπτυξιακής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HEL.A.D.A.).

 
.