Ανακοινώσεις

Ωρα: 12:50 (pm)

Ημερ/νια: 17/03/2018

Ημέρα : Saturday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Το έργο  «Life SEC Adapt  -  Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt initiative by planning Climate Change Adaptation» (LIFE14  CCA/IT/000316) με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με το ποσό των 40.000,00 € σύμφωνα με  την υπ. Αριθμ. Απόφαση 106.3/2016 («Συγχρηματοδότηση εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE, με ποσό ύψους 457.000,00 ευρώ το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2016.») του  ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.

Συμμετοχή, γόνιμος διάλογος και ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις στην ενημερωτική εκδήλωση για τη διαπολιτισμικότητα και τη μετανάστευση που διοργάνωσε η ΑΔΕΠ ΑΕ στο πλαίσιο του ARRIVAL CITIES / 18.12.2016 – Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών

Το έργο ARRIVAL CITIES είναι διετές διακρατικό έργο (2016 –2018) ανταλλαγής εμπειριών και αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 10 πόλεων, που εστιάζει σε θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης.

Η διαμόρφωση μιας κοινής αντίληψης απέναντι στις προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση στα κράτη μέλη της Ε.Ε., δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενίσχυση και προώθηση των πολιτικών ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ» ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος των υποψηφίων ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: Έως και την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η διαδικασία επιλογής παραμένουν όπως ακριβώς περιγράφονται στην αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.