Λοιπές εκδηλώσεις

Ωρα: 01:42 (am)

Ημερ/νια: 25/02/2018

Ημέρα : Sunday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε επιστήμονα Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής ΑΕΙ.(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΚΑΘΟΔΗΓΟΣ του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ της ΓΓΕΤ , σύμφωνα με την αριθ. 35/27-03-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.