Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε επιστήμονα Πολιτικό Μηχανικό – Συγκοινωνιολόγο ΠΕ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του SUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 σύμφωνα με την αριθ. 86/02-07-2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.