Προκηρύξεις

Ωρα: 10:21 (am)

Ημερ/νια: 13/12/2018

Ημέρα : Thursday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΔΕΠ Α.Ε.) στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου JOY WELCULT (JOB,WEBCULT AND KNOWLEDGE IN LANDSCAPE-CULTURE) του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG Ελλάδα- Ιταλία, για την δημιουργία του Γραφείου Πληροφόρησης Οικομουσείου περιαστικής περιοχής Πατρών που θα έχει τον τίτλο “Οίκοθεν” - Γραφείο Πληροφόρησης Οικομουσείου περιαστικής περιοχής Πατρών (Patras Ecomuseum Info-Desk) Χώρος Εκπαίδευσης κ’ ανάδειξης της Φυσικής κ’ Πολιτιστικής Κληρονομιάς και σύμφωνα με την αριθ.103/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με ένα/μια (1) εξειδικευμένο ελεύθερο επαγγελματία (νομικό ή φυσικό πρόσωπο).

Επισυναπτόμενο αρχείο