Προκηρύξεις

Ωρα: 10:13 (am)

Ημερ/νια: 13/12/2018

Ημέρα : Thursday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών ΑΕ OTA (ΑΔΕΠ ΑΕ) στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου SUMMIT - Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies που ανήκει στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007 – 2013 (European Territorial Cooperation Programme Greece - Italy 2007 – 13), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού Εικοσιεννέα χιλιάδων Ευρώ (29.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από τεχνική και οικονομική άποψη, με τίτλο: "Δημιουργία ενός EcoMobility Παρατηρητήριου (5.4.6) του έργου SUMMIT"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών ΑΕ OTA (ΑΔΕΠ ΑΕ) στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου SUMMIT - Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies που ανήκει στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007 – 2013 (European Territorial Cooperation Programme Greece - Italy 2007 – 13), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) λαμβάνοντας υπόψη: 1. το με αριθμό Ι1.22.04 Σύμφωνο Χρηματοδότησης και το Συμφωνητικό μεταξύ των εταίρων του έργου «SUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies) που χρηματοδοτείται στo πλαίσιο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007 – 2013 (European Territorial Cooperation Programme Greece - Italy 2007 – 13) 2. την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Επίσημη Εφημερίδα L 134 της 30.04.2004). 3. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων. 4. τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά με την εφαρμογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη της σύμβασης. 5. την υπ. Αριθμ. 14023/ΕΥΘΥ 521 - 31.03.2012 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». 6. τον εσωτερικό Κανονισμό Προμηθειών της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πάτρας (ΑΔΕΠΑ.Ε.). 7. τον Οδηγό Εφαρμογής (Program Manual) του Προγράμματος European Territorial Cooperation Programme Greece - Italy 2007 - 13. 8. την υπ’ αριθμ. 95/2015 (ΑΔΑ: Ω50ΥΟΕ62-7Θ5) απόφαση του ΔΣ της ΑΔΕΠ Α.Ε. με θέμα «Δημιουργία ενός EcoMobility Παρατηρητήριου (5.4.6) του έργου SUMMIT - Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies» προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή Αναδόχου, συνολικού προϋπολογισμού Εικοσιεννέα χιλιάδων Ευρώ (29.000 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από τεχνική και οικονομική άποψη, με τίτλο: «Δημιουργία ενός EcoMobility Παρατηρητήριου (5.4.6) του έργου SUMMIT - Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies» Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου SUMMIT. Οι προδιαγραφές παροχής υπηρεσιών του διαγωνισμού αναφέρονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις γραπτές προσφορές (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά) ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier μέχρι την 26 Οκτωβρίου 2015, και ώρα 12.00, στο Πρωτόκολλο της ΑΔΕΠ, Ελ. Βενιζέλου 38, Πάτρα, 263 33. Προσφορές, που κατατίθενται μετά την καταληκτική ημερομηνία είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, επιστρέφονται και δεν αξιολογούνται. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής η ΑΔΕΠ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και πρέπει να είναι καθαρογραμμένες, να μη φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Η αναλυτική διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της θα είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΔΕΠ www.adep.gr καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα της πόλης της Πάτρας. Αναπόσπαστα μέρη της αναλυτικής διακήρυξης είναι: ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΠ ΑΕ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ