Προκηρύξεις

Ωρα: 12:48 (pm)

Ημερ/νια: 17/03/2018

Ημέρα : Saturday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΔΕΠ Α.Ε.) στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου JOY WELCULT (JOB,WEBCULT AND KNOWELEDGE IN LANDSCAPE-CULTURE) ΤΟΥ Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG Ελλάδα- Ιταλία, δράση 1.2 , σύμφωνα με την αριθ. 89/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με ένα/μια (1) εξειδικευμένο ελεύθερο επαγγελματία (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) για την Οργανωση – Παρουσιάση Οικομουσείου

Επισυναπτόμενο αρχείο