Προκηρύξεις

Ωρα: 11:29 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών ΑΕ OTA (ΑΔΕΠ ΑΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου LIFE Climate Change Adaptation προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από τεχνική και οικονομική άποψη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Διαχείρισης Έργου, Life SEC Adapt ΠΕΡΙΛΗΨΗ Του Προγράμματος LIFE Climate Change Adaptation».

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών (ΑΔΕΠ Α.Ε.) που υλοποιεί το έργο , «Life SEC Adapt » το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα LIFE Climate Change Adaptation και λαμβάνοντας υπόψη:

 

1. Η υπ΄Αριθμ. LIFE14 CCA/IT/000316 έγκριση χρηματοδότησης του έργου Life SEC Adapt , το οποίο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα LIFE Climate Change Adaptation .

2. Η Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» (Επίσημη Εφημερίδα L 134 της 30.04.2004).

3. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1422/2007 της Επιτροπής της 4ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία συνάψεως συμβάσεων.

4. Οι διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ, σχετικά με την εφαρμογή των γενικών αρχών που διέπουν την σύναψη της σύμβασης.

5. Οι διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου

6. Εσωτερικός Κανονισμό Προμηθειών της Αναπτυξιακής Δημοτικής Επιχείρησης Πάτρας (ΑΔΕΠ Α.Ε.).

7. Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος LIFE Climate Change Adaptation .

8. H υπ’ αριθ. 10/2016 (ΑΔΑ:ΩΨΥ8ΟΕ62-3ΟΥ) απόφαση του ΔΣ της ΑΔΕΠ Α.Ε. με θέμα «Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου, Life SEC Adapt. προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από α) τεχνική και β) οικονομική άποψη προσφορά (συμφερότερη προσφορά). Στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου προβλέπεται σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του έργου, η συμμετοχή της ΑΔΕΠ Α.Ε. στις δράσεις C1,C2,C4,D1,E1,E2,E3,F1,F3 στο έτος 2016-2018. Η παρούσα προκήρυξη αφορά στην προμήθεια υπηρεσιών Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Διαχείρισης, οι οποίες αναλύονται σε εννέα (9) διακριτά μέρη με τον παρακάτω προϋπολογισμό: Μέρος Α: 8.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Μέρος Β: 2.240,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Μέρος Γ:7.560,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Μέρος Δ: 1.400,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Μέρος Ε: 2.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Μέρος ΣΤ: 1.680,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Ζ: 2.240,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Μέρος Η: 2.240,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, Μέρος Θ: 9.128,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Το υπό προμήθεια έργο χωρίζεται σε εννέα διακριτά Μέρη, τα οποία αντιστοιχούν σε Πακέτα εργασίας του έργου LIFE SEC ADPAT και αντίστοιχα παραδοτέα. Πιο συγκεκριμένα:

ΜΕΡΟΣ Α: Ο ανάδοχος θα αναλάβει και θα υλοποιήσει την υποδράση C.1.3 Δραστηριότητες για την Ενδυνάμωση Δομών & Ανάπτυξη Ικανοτήτων μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών. (Capacity building activities through best practices exchanges).

ΜΕΡΟΣ Β: Ο ανάδοχος θα αναλάβει και θα υλοποιήσει την υποδράση C.2.2 Σύνταξη της ανάλυσης τρωτότητας και εκτίμησης των κινδύνων (Drafting of the vulnerability and risk assessment analysis)

ΜΕΡΟΣ Γ: Ο ανάδοχος θα αναλάβει και θα υλοποιήσει την υποδράση C.4.4 Επιμόρφωση στο σύστημα παρακολούθησης για το κλίμα και την ενέργεια, εφαρμογή ανοικτών δεδομένων (Training session on climate and energy monitoring system open source application).

ΜΕΡΟΣ Δ: Ο ανάδοχος θα αναλάβει και θα υλοποιήσει την υποδράση D.1.2 Αποτελέσματα έκθεση παρακολούθησης (Results Monitoring Report)

ΜΕΡΟΣ Ε: Ο ανάδοχος θα αναλάβει και θα υλοποιήσει την Δράση Ε1 : Δημιουργία στρατηγικής επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης (Υπηρεσία Σχεδιασμού και υλοποίησης προβολής και Ευαισθητοποίησης).

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: Ο ανάδοχος θα αναλάβει και θα υλοποιήσει την Δράση Ε2 : Δικτύωση με άλλα LIFE ή / και έργα μη-LIFE (Υπηρεσία Δικτύωσης.

ΜΕΡΟΣ Ζ: Ο ανάδοχος θα αναλάβει και θα υλοποιήσει την υποδράση Ε.3.1 Επικοινώνηση του έργου και σχέδιο ευαισθητοποίησης (Project Communication and raising awareness plan ΜΕΡΟΣ Η: Ο ανάδοχος θα αναλάβει και θα υλοποιήσει την Δράση F.1 : Συνολική διαχείριση του έργου.

ΜΕΡΟΣ Θ: Ο ανάδοχος θα αναλάβει και θα υλοποιήσει την Δράση : Οικονομική Διαχείριση.

Η κατάθεση των φακέλων των προσφορών θα γίνεται δεκτή μέχρι 22/4/2016 στις 10:00 το πρωί της ημέρας Παρασκευής, στην Διεύθυνση της ΑΔΕΠ ΑΕ (Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού), 1ος οροφος, 26333 Πάτρα, υπόψη κας Κατσάρη Ιωάννας

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται τα παρακάτω:

α. «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

β. «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΔΕΠ Α.Ε.)

γ. Τίτλος έργου ««Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής και Οικονομικής Διαχείρισης Έργου, Life SEC Adapt » που υλοποιεί η ΑΔΕΠ ΑΕ

δ. Μέρος Α,Β,Δ,Η , Μέρος Γ,Ε,ΣΤ,Ζ ή Μέρος Θ ανάλογα με το αντικείμενο του έργου για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά

ε. Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού:22/04/2016

στ. Τα στοιχεία του Προσφέροντα (πλήρη επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό τηλεομοιοτυπίας).

Ο σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαμβάνει τους ακόλουθους δυο (2) διαφορετικούς φακέλους:

α. Φάκελο με ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 4, παράγραφο 2 της παρούσας Προκήρυξης.

β. Σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Ο φάκελος θα έχει όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου (για κάθε ένα από τα Μέρη Α,Β,Δ,Η και Γ,Ε,ΣΤ,Ζ και Θ), η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.

Θα αποκλείονται του διαγωνισμού, προσφορές που δεν έχουν σφραγισμένα σε ιδιαίτερο φάκελο τα οικονομικά στοιχεία.

Οι Προσφέροντες δεν δύνανται να υποβάλλουν εναλλακτικές προσφορές.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 60 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας του διαγωνισμού. Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον προσφέροντα μέχρι την οριστική παραλαβή του Έργου. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Αν οι προσφορές είναι υπερβολικά χαμηλές, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τις λεπτομέρειες των προσφορών πριν αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού. Για το σκοπό αυτό μπορεί να ζητήσει από τον Προσφέροντα να παράσχει εγγράφως τις αναγκαίες διευκρινήσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας εκπόνησης του έργου που έχει επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο Προσφέρων τις οποίες επαληθεύει πριν απορρίψει την προσφορά.

Αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης του διαγωνισμού, μπορούν να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού από το Γραφείο Προμηθειών της ΑΔΕΠ ΑΕ (υπεύθυνη υπάλληλος κα Κατσάρη Ιωάννα), 1ος όροφος, τηλ: 2610361746. Επίσης αναλυτική προκήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στον ιστοχώρο http://www.adep.gr Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΠ ΑΕ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Επισυναπτόμενο αρχείο