Προκηρύξεις

Ωρα: 11:45 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών ΑΕ OTA (ΑΔΕΠ ΑΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ARRRIVAL CITIES», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα URBACT III, προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών με με Ειδικό Επιστήμονα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την πραγματοποίηση του  φυσικού αντικειμένου: «Έρευνα της κατάστασης της Πάτρας και καταγραφή καλών πρακτικών στους άξονες δράσης του έργου»

 

 

 Καλούνται οι Ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν: α) αίτηση με πλήρη φάκελο στοιχείων (αίτηση, βιογραφικό σημείωμα, τίτλους σπουδών, πτυχία ξένων γλωσσών, εμπειρία κ.λ.π.), β) οικονομική προσφορά έως 11 Αύγουστου 2016 και ώρα 12.30  π.μ. στα γραφεία της ΑΔΕΠ Α.Ε (Ελ. Βενιζέλου & Σολωμού 38, 1ος όροφος., Πάτρα).

 

 

Επισυναπτόμενο αρχείο