Το έργο e-citizenII, στοχεύει στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας στην Ε.Ε., υποστηρίζοντας επιλεγμένες Ευρωπαϊκές πόλεις και οργανισμούς να αναπτύξουν αποτελεσματικές, διαφανείς, κοστοστρεφείς και με έμφαση στην κοινωνική συνοχή πολιτικές και στρατηγικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με επίκεντρο τον πολίτη. Στο έργο συμμετέχουν 12 φορείς, εκπροσωπώντας χώρες της Ε.Ε., με ισχυρό υπόβαθρο στις νέες τεχνολογίες και υποδομές Πληροφορικής και επικοινωνιών και συντονιστή εταίρο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Βαλτικής που εδρεύει στην πόλη Τάμπερε της Φινλανδίας.

Περιγραφή

Τίτλος του έργου: Towards Citizen centred e-Government in European Cities and Regions (e-Citizen 2.0)
Κατάσταση του έργου: Τρέχον

Χρηματοδοτικά στοιχεία

Τίτλος Προγράμματος: INTERREG IVC
Φορέας χρηματοδότησης: European Regional Development Fund
Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης / Ημερομηνία: 0723R2
Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου: 1.880.000 €

Προϋπολογισμός ΑΔΕΠ Α.Ε.: 117.660 €

Συνοπτική Παρουσίαση

Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Έτος υλοποίησης: 2010-2012
Ημερομηνία έναρξης: 01.01.2010
Διάρκεια σε μήνες: 36

Περιγραφή:

Το έργο e-CitizenIIβασίζεται στα αποτελέσματα του e-citizenI(2005-2007) το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Interreg3Cκαι στόχευε στη διακρατική συνεργασία 11 Ευρωπαϊκών πόλεων στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Διαφορετικά θεματικά πεδία και πιλοτικές εφαρμογές Ηλεκτρονικής διαχείρισης, Ηλεκτρονικής συμμετοχής και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (e-services) συμπεριλαμβάνοντας έξυπνες κάρτες (Smartcards) και εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας (mobileservices), δημιούργησαν ένα εξαιρετικό πλαίσιο μάθησης και εισαγωγής νέων τεχνολογιών στους τομείς της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  Δημιουργήθηκε κατ’ επέκταση η ανάγκη για στενότερη συνεργασία σε διακρατικό επίπεδο μεταξύ πόλεων και φορέων που έχουν καταρτίσει ψηφιακές στρατηγικές και υιοθετήσει νέες τεχνολογίες στην καθημερινή τους λειτουργία, καθώς και η ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη πολιτικών, συνεργασιών και στρατηγικών στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Ως κοινή πρόκληση για το μέλλον αναγνωρίστηκε πέραν της επιτάχυνσης της ενσωμάτωσης νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η καλύτερη και αποδοτικότερη εκμετάλλευση των εφαρμογών και εργαλείων που δίνουν τη δυνατότητα Ηλεκτρονικής Συμμετοχής (e-Participation) στοχεύοντας στον εκμοντερνισμό του Δημοσίου τομέα.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

1. Η ενδυνάμωση των ψηφιακών υπηρεσιών των πόλεων που συμμετέχουν στο έργο, η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

2. Η ενίσχυση των Τοπικών φορέων και Ειδικών επιστημόνων από την συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με φορείς που είναι Παγκόσμιοι ηγέτες στο χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ο σχεδιασμός νέων υπηρεσιών Ηλ. Συμμετοχής και Ηλ. Δημοκρατίας.

3) Η μελέτη state-of-the-artπληροφοριών και εργασιών στον τομέα της Ηλ. Διακυβέρνησης από τους συμμετέχοντες φορείς και  η διάχυση των αποτελεσμάτων σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο

4) Η μελλοντική επιτυχία των περιφερειακών πρωτοβουλιών Ηλ. Διακυβέρνησης μέσα από ένα Πανευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών

5) Η ενθάρρυνση και λειτουργία ενός Διακρατικού δικτύου πόλεων που θα προωθούν τα αποτελέσματα του έργου, τις βέλτιστες πρακτικές και τη ροή των πληροφοριών με χρήση νέων τεχνολογιών και ο σχεδιασμός για το μέλλον νέων κοινών πρωτοβουλιών.

Downloads

ECITIZEN_II_PROJECT_NEWSLETTER_221210

Σύνδεσμοι

Website με πληροφορίες για το έργο (http://www.baltic.org/projects/ecitizen_ii)