Τρέχοντα

Ωρα: 05:48 (pm)

Ημερ/νια: 21/02/2019

Ημέρα : Thursday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Το έργο  Life SEC Adapt   (Αναβάθμιση των Ενεργειακά Βιώσιμων Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ των ΔΗΜΑΡΧΩΝ   σχεδιάζοντας  στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή) υλοποιείται στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας LIFE Climate Change Adaptation και στοχεύει στη  χάραξη και υλοποίησης τοπικών πολιτικών προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή.

Συνοπτική περιγραφή

Περιγραφή

Χρηματοδοτικά στοιχεία

Τίτλος Προγράμματος

LIFE SEC ADAPT

Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt initiative by planning Climate Change Adaptation.

“Αναβάθμιση των Ενεργειακά Βιώσιμων Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ των ΔΗΜΑΡΧΩΝ   σχεδιάζοντας  στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή

Φορέας χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα – Πρωτοβουλία  LIFE Climate Change Adaptation.

Αριθμ. Εγκρ. Απόφ. / Ημερ/νία

LIFE14 CCA/IT/000316

Συνολ. Προϋπολογισμός έργου

3.213.785

Προϋπολογισμός ΑΔΕΠ Α.Ε.

109.653 €

 

Αναλυτική περιγραφή

ΔΡΑΣΗ  Α.1   Ομάδες   Εργασίας  και   ορισμός  βασικής κλιματικής εκτίμησης

ACTION A.1: Working teams and climate baseline assessment definition

Αποτελείται από δύο (2)  υποδράσεις:

Α.1.1 Δημιουργία μιας Ομάδας Εργασίας για την Κλιματική Προσαρμογή σε κάθε εταίρο Δήμο. (Setting up of a Climate change adaptation team in each municipality partner.)

Α.1.2 Καταγραφή της βασικής  κλιματικής κατάστασης  σε  δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο και μελλοντικά κλιματικά σενάρια.(Definition of climate baseline at municipal and regional level and future scenarios)

 

ΔΡΑΣΗ  C.1  Εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων και καλές πρακτικές για την υλοποίηση  των στόχων του Συμφώνου Προσαρμογής των Δημάρχων.

ACTION C.1: Communities engagement and best practices towards Mayors adapt objectives

Αποτελείται από τρεις  (3)  υποδράσεις:

C.1.1 Οργάνωση θεματικών τραπεζιών εργασίας  σε μεγαλύτερη εδαφική κλίμακα (Organization of thematic working tables at larger territorial scale.) (4ος  μέχρι 39ος μήνας)

C.1.2 Υιοθέτηση του Συμφώνου Προσαρμογής των Δημάρχων (Mayor Adapt adhesion) (7ος  μέχρι 9ος μήνας)

C.1.3 Δραστηριότητες  για την  Ενδυνάμωση Δομών & Ανάπτυξη Ικανοτήτων μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών. (Capacity building activities through best practices exchanges) (4ος  μέχρι 39ος μήνας)

 

 ΔΡΑΣΗ  C.2   Ανάλυση κινδύνου και εκτίμηση τρωτότητας

ACTION C.2: Risk and Vulnerability Assessment analysis

Αποτελείται από τρεις  (3)  υποδράσεις:

 ΔΡΑΣΗ  C.2.1   Προσαρμογή της μεθοδολογίας του έργου Act  για τον ορισμό  ενός   πλαισίου  για την εκτίμηση και τον ορισμό κινδύνου και τρωτότητας (Adaptation of Act project methodology for the definition of risk and vulnerability assessment analysis framework)

 ΔΡΑΣΗ  C.2.2 Σύνταξη της ανάλυσης τρωτότητας και εκτίμηση των κινδύνων (Drafting of the vulnerability and risk assessment analysis)  

 ΔΡΑΣΗ  C.2.3 Ανάλυσης τρωτότητας και εκτίμηση των κινδύνων  σε Περιφερειακό επίπεδο (Risk and vulnerability assessment at regional level) όχι η ΑΔΕΠ Α.Ε.

  

ΔΡΑΣΗ C.3: Υιοθέτηση τοπικής στρατηγικής  κλιματικής προσαρμογής και σχέδια  μέσω της ενσωμάτωσης του   Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΑΕ)

ACTION C.3: Adoption of Local Climate adaptation strategy and plans through SEAP integration

 Αποτελείται από πέντε   (5)  υποδράσεις:

 ΔΡΑΣΗ  C.3.1 Ορισμός μιας κοινής μεθοδολογίας για την εκπόνηση της στρατηγικής προσαρμογής στην κλιματική σε επίπεδο δήμων (Definition of a common methodology for the drafting of the climate adaptation strategy at municipal level)

 ΔΡΑΣΗ  C.3.2   Το όραμα για  προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, οι  σκοποί   και οι στόχοι  σε κάθε δήμο (Climate adaptation vision, objectives and targets definition in each municipality)

 ΔΡΑΣΗ  C.3.3 Αναγνώριση και υιοθέτηση των επιλογών προσαρμογής, που συμπεριλαμβάνονται στα υφιστάμενα ΣΔΑΕ (Identification and selection of adaptation options including existing SEAP actions)

 ΔΡΑΣΗ  C.3.4 Εκπόνηση  και την έγκριση με απόφαση των δημοτικών συμβουλίων της δημοτικής Στρατηγικής  για τη Κλιματική αλλαγή (Drafting and adopting through municipal council decision of the municipal climate adaptation strategy)

 ΔΡΑΣΗ  C.3.5 Κείμενο πολιτικών συστάσεων  σχετικά με τις διασυνοριακή  προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (που θα απευθύνεται  στη Μακροπεριφέρεια της  Αδριατικής-Ιονίου   (Policy recommendation paper on cross-border climate adaptation (addressed to Adriatic-Ionian macro-region)

  

ΔΡΑΣΗ  C.4: Ρύθμιση  και  δοκιμή ενός συστήματος παρακολούθησης  με δεδομένα για το κλίμα και την ενέργεια

ACTION C.4 Setting up and testing of a climate and energy data monitoring system)

 Αποτελείται από πέντε   (5)  υποδράσεις:

ΔΡΑΣΗ  C.4.1  Σύλληψη της δομής Ενέργειας και σύστημα παρακολούθησης του κλίματος(Ideation of the Energy and Climate monitoring system structure)

 ΔΡΑΣΗ  C.4.2 Ορισμός ενός καταλόγου δεικτών παρακολούθησης για το κλίμα και την ενέργεια (Definition of a list of climate and energy monitoring indicators)

 ΔΡΑΣΗ  C.4.3 Δημιουργία συστήματος παρακολούθησης για το κλίμα και την ενέργεια,  εφαρμογή ανοικτών δεδομένων  (Creation of the climate and energy monitoring system open source application)

 ΔΡΑΣΗ  C.4.4 Επιμόρφωση  στο σύστημα παρακολούθησης για το  κλίμα και την ενέργεια,  εφαρμογή ανοικτών δεδομένων (Training session on climate and energy monitoring system open source application)

  ΔΡΑΣΗ  C.4.5 Δοκιμές και αξιολόγηση βρόχου  του Συστήματος Παρακολούθησης Ενέργειας και Κλίματος  (SEC Adapt εργαλείο παρακολούθησης) (Testing and loop assessment of the Energy and Climate Monitoring System (SEC_Adapt monitoring tool)

 

 ΔΡΑΣΗ  D.1. Παρακολούθηση των Επιπτώσεων

ACTION D.1: Monitoring of Impacts

 Αποτελείται από δύο (2)  υποδράσεις:

 ΔΡΑΣΗ  D.1.1 Ρύθμιση του συστήματος δεικτών παρακολούθησης των δεικτών  και πρωτοκόλλου παρακολούθησης (Setting up of monitoring indicators scheme and monitoring protocol)

 ΔΡΑΣΗ  D.1.2 Αποτελέσματα έκθεση παρακολούθησης (Results Monitoring Report)

 

ΔΡΑΣΗ  D.2  Κοινωνικο – Οικονομική εκτίμηση επιπτώσεων

ACTION D.2: Socio-economic impact assessment

  

ΔΡΑΣΗ  Ε.1   Δημιουργία στρατηγικής   επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης

ACTION E.1: Setting up of the communication and raising awareness strategy

  

 ΔΡΑΣΗ  Ε.2 : Δικτύωση με άλλα LIFE ή / και έργα μη-LIFE

ACTION E.2: Networking with other LIFE and/or non-LIFE projects

  

ΔΡΑΣΗ  Ε.3 : Διοργάνωση εκδηλώσεων δημόσιας επικοινωνίας και διάδοσης και εκλαϊκευμένη αναφορά

ACTION E.3 : Organization of public communication and dissemination events and Layman’s report

 Αποτελείται από τρεις  (3)  υποδράσεις:

 ΔΡΑΣΗ  Ε.3.1 Επικοινώνηση  του έργου και σχέδιο ευαισθητοποίησης (Project Communication and raising awareness plan

 ΔΡΑΣΗ  Ε.3.2  Κοινές δραστηριότητες επικοινωνίας του έργου (Project common communication activities)

 ΔΡΑΣΗ  Ε.3.2 Ιστοσελίδα του έργου και τα κοινωνικά δίκτυα  (Project website and social networks)

 

 ΔΡΑΣΗ  F.1 : συνολική διαχείριση του έργου από SVIM

ACTION F.1: Overall Project Management by SVIM

 

 ΔΡΑΣΗ  F.2 : Μετά-LIFE Σχέδιο

ACTION F.2: After-LIFE Plan

 

ΔΡΑΣΗ  F.3 : Δραστηριότητες παρακολούθησης και αξιολόγησης - κατάλογος Δεικτών

ACTION F.3: Monitoring and evaluation activities - Indicators list