Ολοκληρωμένα

Ωρα: 11:58 (am)

Ημερ/νια: 07/12/2019

Ημέρα : Saturday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Το πρόγραμμα Adriatic Action Plan 2020 – Πρόγραμμα Δράσης της Αδριατικής 2020 (Aap2020) ενθαρρύνει και διαχειρίζεται την εφαρμογή της Τοπικής Ατζέντα 21.

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ

 

Περιγραφή

Τίτλος του έργου: Adriatic Action Plan 2020 – Aap 2020. Πρόγραμμα Δράσης για την Αδριατική 2020
Κατάσταση του έργου: Τρέχον

Χρηματοδοτικά στοιχεία

Τίτλος Προγράμματος: INTEREG IIIC
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης / Ημερομηνία:
Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου:

Προϋπολογισμός ΑΔΕΠ Α.Ε.:

Συνοπτική Παρουσίαση

Συντονιστής:
Έτος υλοποίησης: 2006
Ημερομηνία έναρξης: 2003
Διάρκεια σε μήνες:

Περιγραφή:

Adriatic Action Plan 2020 - Aap 2020

Πρόγραμμα Δράσης για την Αδριατική 2020

 

Εταιρικό Σχήμα (Κονσόρτσιουμ)

Το Πρόγραμμα Aap 2020 βασίζεται στη ήδη παγιωμένη συνεργασία των πόλεων της Αδριατικής και του Ιονίου όπως έχει προκύψει από το «FORUM των πόλεων της Αδριατικής και του Ιονίου - Τοπική Ατζέντα 21 για τη περιοχή της θάλασσας της Αδριατικής»

Η περιοχή της Μεσογείου χαρακτηρίζεται από συγκρουόμενες τάσεις. Οι πολιτικές υποστήριξης για τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής εφαρμόζονται περιστασιακά, συχνά χωρίς συντονισμό, και περιορίζεται στο χρόνο και στο χώρο, χωρίς διοικητικά εργαλεία, δίνοντας έμφαση συχνά μόνο για τη πλευρά της προστασίας του περιβάλλοντος, η οποία είναι βεβαίως σημαντική αλλά όχι αρκετά.

Το FORUM των πόλεων της Αδριατικής και του Ιονίου (www.adriatic.ionian.net) γεννήθηκε στις 30 Απριλίου 1999 με την έγκριση της "Χάρτας της Αγκώνα", ο οποίος περιγράφει τα κριτήρια και τις επιδόσεις που προορίζονται να καθιερώσουν και να αναπτύξουν σε τοπικό επίπεδο οι πόλεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Αδριατικής περιοχής. Το FORUM είναι ένα όργανο της αποκεντρωμένης και διασυνοριακής συνεργασίας, δημιουργήθηκε μετά από την εμπειρία συνεργασιών και αλληλεγγύης που ακολούθησαν τις πρόσφατες βαλκανικές συγκρούσεις. Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των πόλεων στις δύο πλευρές της Αδριατικής, με στόχο τη προώθηση και τη διάδοση των καλύτερων πρακτικών στη διακυβέρνηση και την προστασία του περιβάλλοντος, επίσης εστιάζει στην ανάπτυξη της διοικητικής οργάνωσης τοπικών αρχών, καθώς επίσης και τη προώθηση και εφαρμογή της Τοπικής Ατζέντα 21 για την περιοχή της θάλασσας της Αδριατικής με τη διαμόρφωση ενός κοινού μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης.

Ταυτότητα Προγράμματος:

Ημερομηνία έναρξης: Απρίλιος, 2003

Ημερομηνία ολοκλήρωσης: Απρίλιος 2006

Συμμετέχοντες εταίροι:

Το FORUM της Αδριατικής και του Ιονίου

ΑΛΒΑΝΙΑ : Σκόνδρα

ΚΡΟΑΤΙΑ : Ριέκα, Σπλίτ

ΕΛΛΑΔΑ : Πάτρα

ΙΤΑΛΙΑ : Ανκώνα (επικεφαλής), Αλεσσάνο, Μπάρι, Μπρίντιζι, Καζαράνο, Περιφέρεια Μάρκε, Μολφέττα, Πέζαρο, Πεσκάρα, Ραβέννα, Σαν Μπενεντέττο ντελ Τρόντο, Σενιγκαλια, Τρικάσε, Βενετία.

ΣΛΟΒΕΝΙΑ : Κόππερ

ΣΕΡΒΙΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ : Μπάρ

Σκοποί και στόχοι

Το πρόγραμμα Adriatic Action Plan 2020 - Πρόγραμμα Δράσης της Αδριατικής 2020 (Aap2020) ενθαρρύνει και διαχειρίζεται την εφαρμογή της Τοπικής Ατζέντα 21, σε τοπικές κυβερνήσεις της Αδριατικής και του Ιονίου, μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας που προορίζεται να ενθαρρύνει:

• Την αστική και παράκτια ανάπτυξη στα πεδία της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της υγείας και της τεχνολογίας.

• Την αύξηση της επιχειρηματικότητας και τη προώθηση της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης , σε μια προοπτική της αγοράς εργασίας και της κοινωνικής ολοκλήρωσης

• Τη βιώσιμη προσέγγιση στους περιβαλλοντικούς πόρους και τα οικοσυστήματα, δηλαδή ορθολογική κατανάλωση ενέργειας και παροχής νερού, προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας κ.τ.λ.

• Τη βελτίωση στους τομείς μεταφορών, ενημέρωσης και επικοινωνίας

• Τη συνεργασία στο δικαστικό και διοικητικό τομέα

• Τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών και των φορέων

• Τη συμβολή για τη πλήρη εφαρμογή της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης όλων των χωρών, για να υποστηρίξουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και για να ενθαρρύνουν τις ίδιες ευκαιρίες για τους άνδρες και τις γυναίκες.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Aap 2020

είναι τα ακόλουθα:

• Διάδοση των πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης μέσω των μεθόδων "κοινής διακυβέρνησης"

• Βελτίωση της ολοκλήρωσης και των ανταλλαγών μεταξύ των κοινοτήτων, που αναζητούν έναν ενσυνείδητο και βιώσιμο τρόπο ζωής, που θα ικανοποιεί την ανάγκη για συλλογική και μεμονωμένη ανάπτυξη

• Ενδυνάμωση της οικονομικής και επιχειρηματικής ανταλλαγής με σκοπό την αύξηση της εμπορικής δυνατότητας των βιώσιμων προϊόντων

• Ανάπτυξη των τοπικών αγορών και των αυτόνομων παραγωγών με την αξιοποίηση των χαρακτηριστικών προϊόντων και των τοπικών πολιτισμικών στοιχείων

• Βελτίωση των προτύπων της περιβαλλοντικής ποιότητας για όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες

• Αύξηση της σφαιρικής αποδοτικότητας όσον αφορά τη χρήση των πόρων, ιδιαίτερα στην παραγωγή των καταναλωτικών αγαθών, των υπηρεσιών και των προϊόντων

• Ολοκλήρωση του κύκλου παραγωγής και κατανάλωσης των υλικών, με την εφαρμογή της ανακύκλωσης υλικών και ανάκτησης της ενέργειας που ενσωματώνεται στα προϊόντα.

Τεχνική Προσέγγιση

Μεταφορά Τεχνογνωσίας - Χτίσιμο νέων δεξιοτήτων

• Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων / κατάρτιση

• Εκπαίδευση / χτίσιμο νέων δεξιοτήτων

• θεσμική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής συμμετοχής

Το Aap 2020 μέσω της καινοτομίας και της επένδυσης, θα δημιουργήσει τα τοπικά εργαλεία ικανότητας υποστήριξης που θα χρησιμεύσουν στα όργανα της διακυβέρνησης και της δημόσιας διοίκησης. Οι κύριοι στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

1. Συντονισμός και ανταλλαγή μεταξύ των τοπικών αρχών σε θέματα για τη προώθηση των οποίων απαιτείται τοπική βιώσιμη διαχείριση

2. Δημιουργία ενός βιώσιμου καινοτόμου «πακέτου εργαλείων βιώσιμης ανάπτυξης» που θα υποστηρίζεται τις ορθές πρακτικές και τις διαδικασίες.

3. Κοινός προγραμματισμός των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την διαχείριση και εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την Αδριατική θάλασσα 2020.

Οι ειδικοί Στόχοι της συνεργασίας Aap 2020

είναι οι ακόλουθοι:

Για τους Δημόσιους και τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών (Best Practices)

• Yποβολή περιβαλλοντικών εκθέσεων για κάθε εταίρο

• Περιβαλλοντική καταχώρηση των Δήμων σύμφωνα με τα κριτήρια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ν.761/2001 ( EMAS 2).

Ενεργοποίηση σε τοπική κλίμακα του Συστήματος Διαχείρισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη ΤA21

• Δημιουργία Forum για τη ΤΑ21 των εταίρων του Aap 2020

• Δημιουργία Forum για τη ΤΑ21 των πόλεων της Αδριατικής

•Έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Δράσης της Αδριατικής

 

Σετ κοινών δεικτών της Αδριατικής

1. Νερό

1.1 Ποιότητα επιφανειακών υδάτων (Δείκτης EBI ή SACA )

1.2 Ποιότητα θαλάσσιων υδάτων (Δείκτης ευτροφισμού)

1.3 Κατανάλωση (l/άτομο/ημέρα)

1.4 Επεξεργασία υδάτων (% επεξεργασμένων υδάτων)

2. Βιοποικιλότητα

2.1 Αριθμός ειδών (πτηνών)

(Δημόσια πάρκα, χώροι πρασίνου)

2.2 Αριθμός ειδών (πτηνών)στη ευρύτερη περιοχή

3. Κλιματική Αλλαγή και Ποιότητα του αέρα

3.1 Εκπομπές CO2 ανά τομέα δραστηριότητας

3.2 Μέσος όρος συγκέντρωσης PM10 ανά 24ωρο

4. Πρότυπα χρήσης γής

4.1 % δομημένων περιοχών

4.2 % υποβαθμισμένων περιοχών

4.3 % ρυπασμένων περιοχών

4.4 % φυσικές προστατευόμενες περιοχές

4.5 % αρχαιολογικές προστατευόμενες περιοχές

5. Σύστημα τοπικής κινητικότητας

5.1 Ημερήσιος αριθμός δρομολογίων ανά πολίτη για κάθε μέσο μεταφοράς

6. Διαχείριση απορριμμάτων

6.1 kg/άτομο/ημέρα των οικιακών απορριμμάτων ανά τύπο διάθεσή των

6.2 % ανακυκλούμενων απορριμμάτων

7. Διαθεσιμότητα τοπικών δημόσιων χώρων και υπηρεσιών

7.1 Άτομα που κατοικούν σε απόσταση μέχρι 300 Μ από τη περιοχή /υπηρεσία

8. Πληθυσμός, εκπαίδευση, ασφάλεια

8.1 Πυκνότητα πληθυσμού

8.2 Μέσος όρος μελών για κάθε οικογένεια

8.3 Παρακολούθηση των γυμνασιακών τάξεων

8.4 Μέσος όρος προσδοκίας ζωής

8.5 Σύνολο καταγεγραμμένων εγκλημάτων

9. Επαφές και σχέσεις

9.1 Δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι για κοινωνικές, πολιτιστικές και δραστηριότητες αναψυχής

9.2 Πόσο συχνά οι πολίτες παρακολουθούν δημόσια κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα

9.3 Ποιότητα της σύνδεσης στο διαδύκτιο στη δημόσια διοίκηση

9.4 % των πολιτών που έχουν πρόσβαση στο διαδύκτιο

10. Απασχόληση και Επιχειρήσεις

10.1 % των απασχολούμενων πολιτών ανά τομέα δρστηριότητας και ανά φύλο (Όπου είναι δυνατόν))

10.2 Αριθμός επιχειρήσεων (μεγάλες, ΜΜΕ και βιοτεχνίες) ανά τομέα

10.3 Αριθμός τουριστών ανά έτος.