Ολοκληρωμένα

Ωρα: 12:10 (pm)

Ημερ/νια: 07/12/2019

Ημέρα : Saturday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

 Το έργο PIMMSCapital (Capitilizing on Partner Initiatives in Mobility Management Services),  αφορά στην κεφαλαιοποίηση πρακτικών και αποτελεσμάτων από άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στο διακρατικό δίκτυο με έμφαση στα ευφυή συστήματα μεταφορών και την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας.

  Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν οι φορείς  :

 1. traffiQ – Frankfurt Public Transport Authority, DE
 2. Rhein-Main Passenger Transport Association Service Company, DE
 3. Basilicata Region, IT
 4. VenetoRegion - Community Programme Department, IT
 5. Province of Treviso, IT
 6. Southern & Eastern Regional Assembly, IRL
 7. Regional Council of Moravia-Silesia Cohesion Region, CZ
 8. Central Transdanubian Regional Development Agency, HU
 9. West-Transdanubian Regional Development Agency, HU
 10. West Midlands Leaders Board, UK
 11. Worcestershire County Council, UK
 12. Herefordshire Council, UK
 13. RegionofWesternGreece, GR
 14. Patras Municipal Enterprise for Planning & Development S.A., GR
 15. Research Academic Computer Technology Institute, GR
 16. Swedish Rail Administration, SE
 17. LarnacaMunicipality, CY
 18. SofiaMunicipality, BG

Περιγραφή

Τίτλος του έργου: PIMMS Capital
Κατάσταση του έργου: Ολοκληρωμένο

Χρηματοδοτικά στοιχεία

Τίτλος Προγράμματος: Interreg IVC
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΤΠΑ/Εθνικοί Πόροι
Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης / Ημερομηνία: 0980C3 / 22.9.2010
Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου: 1.761.710 €

Προϋπολογισμός ΑΔΕΠ Α.Ε.: 61.645 €

Συνοπτική Παρουσίαση

Συντονιστής:
Έτος υλοποίησης: 2010-2012
Ημερομηνία έναρξης: 1-10-2010
Διάρκεια σε μήνες: 26

Περιγραφή:

 

Γενικός  σκοπός του έργου είναι η ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας στην Ε.Ε., κεφαλαιοποιώντας καλές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε άλλες πόλεις της Ευρώπης στον τομέα της διαχείρισης της κυκλοφορίας με τη χρήση νέων τεχνολογιών, καταρτίζοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την πόλη της Πάτρας. Το σχέδιο δράσης αυτό θα αποτελέσει στο μέλλον τον οδηγό για την υλοποίηση νέων χρηματοδοτούμενων δράσεων τόσο σε Περιφερειακό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα των ευφυών μεταφορών και θα εμπλουτίσει τις υφιστάμενες πολιτικές διαχείρισης της κυκλοφορίας για τα αστικά κέντρα της Ευρώπης.

Το έργο PIMMSCapital έρχεται ουσιαστικά να απαντήσει στο ερώτημα «Πως νέες μέθοδοι διαχείρισης της κυκλοφορίας μπορεί να υιοθετηθούν πιο αποτελεσματικά για να ενισχύσουν τις μεταφορές και την αειφόρο ανάπτυξη στις περιφέρειες», εντοπίζοντας τις κατάλληλες βέλτιστες πρακτικές σε ένα εκτενές δίκτυο πόλεων της Ε.Ε. που συμμετέχουν στο έργο, επιχειρώντας με τη χρήση νέων τεχνολογιών την διάδοσή και υιοθέτησή των πρακτικών αυτών στους υπόλοιπους συμμετέχοντες φορείς.

Τελικός στόχος είναι η κατάρτιση πλάνων δράσης για 12 περιφέρειες της Ε.Ε., με τη μεταφορά συνολικά 32 δράσεων (από 14 καλές πρακτικές) και την βελτίωση των πολιτικών κυκλοφοριακής διαχείρισης, νέων εργαλείων και επενδύσεων ή την κεφαλαιοποίηση των δράσεων αυτών μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο.

Το έργο PIMMSCapitalέχει επιλεγεί ως στρατηγικό έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας το χαρακτηρισμό του FastTrackNetwork, ενώ σε τοπικό επίπεδο υποστηρίζεται από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.