Ολοκληρωμένα

Ωρα: 10:28 (am)

Ημερ/νια: 07/12/2019

Ημέρα : Saturday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Το έργο στοχεύει στη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ δημόσιων δομών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ενεργών πολιτικών απασχόλησης στην περιοχή της Μεσογείου ώστε να προωθείται η γεωγραφική κινητικότητα για να ενισχύσει τις τοπικές αγορές εργασίας.

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ

Περιγραφή

Τίτλος του έργου: MAVITRA
Κατάσταση του έργου: Ολοκληρωμένο

Χρηματοδοτικά στοιχεία

Τίτλος Προγράμματος: Αξονας – Μέτρο: 1.1
Φορέας χρηματοδότησης: -
Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης / Ημερομηνία: -
Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου: 1.081.621,00 Eυρώ

Προϋπολογισμός ΑΔΕΠ Α.Ε.: -

Συνοπτική Παρουσίαση

Συντονιστής: Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης – ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (GR)
Έτος υλοποίησης: 2004
Ημερομηνία έναρξης: -
Διάρκεια σε μήνες: -

Περιγραφή:

Το έργο στοχεύει στη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ δημόσιων δομών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ενεργών πολιτικών απασχόλησης στην περιοχή της Μεσογείου ώστε να προωθείται η γεωγραφική κινητικότητα για να ενισχύσει τις τοπικές αγορές εργασίας. Οι δράσεις του έργου έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία εργαλείων που θα επιδράσουν στην προσφορά και ζήτηση εργασίας, που θα δημιουργηθούν λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά της εκάστοτε αγοράς, όπως π.χ. η μακρόχρονη ανεργία νέων ατόμων ή η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού σε ειδικούς κλάδους ανάπτυξης περισσότερο προηγμένων περιοχών. Συνοπτικά, το έργο προτείνει την προσφορά μιας Μεσογειακής αγοράς εργασίας όπου θα συνδυάζεται η ζήτηση και η προσφορά εργασίας από διαφορετικές περιοχές, θα εξετάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του άνεργου πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές σε σύγκριση με τα απαιτούμενα προσόντα σε ευκαιρίες εργασίας σε άλλες περιοχές, θα αναζητείται ο τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων μέσω προσφοράς δυνατοτήτων κατάρτισης ή/και αναγνώρισης προσόντων, θα αναπτύσσονται ειδικές υπηρεσίες για εισερχόμενους μετανάστες καθώς και για όσους επιθυμούν να μετακινηθούν από τον τόπο διαμονής τους. Βάσει αυτού του σκεπτικού, το προτεινόμενο έργο ευνοεί: • Τη δημιουργία μιας κοινής μεσογειακής αγοράς εργασίας άστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία της Βαρκελώνης, • την ενδυνάμωση των οργανωτικών και λειτουργικών δυνατοτήτων των κέντρων υποστήριξης της απασχόλησης στην περιοχή της Μεσογείου, με έμφαση στην κινητικότητα των εργαζομένων. Μέσο για την επίτευξη του στόχου αυτού θα είναι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η ανάπτυξη δύο πιλοτικών κέντρων για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της κινητικότητας εργαζομένων που επιθυμούν να μετακινηθούν αλλού (π.χ. υποδοχή εισερχομένων μεταναστών, βοήθεια σε όσους θέλουν να φύγουν στο εξωτερικό), • δικτύωση των κέντρων απασχόλησης και των δομών τους, ώστε να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους, ιδιαίτερα αναφορικά με την προσφορά και τη ζήτηση θέσεων εργασίας στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές • ανάπτυξη περιφερειακά πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων on-line (e-learning), ώστε να προωθούνται θέματα όπως νέοι τρόποι αναζήτησης εργασίας, εκπαιδευτικά ισοδύναμα σε ειδικές απαιτήσεις προσόντων στα πλαίσια της αναζήτησης εργασίας (ώστε να βελτιωθεί η δυνατότητα απασχόλησης των μεταναστών και να μειωθεί η παράνομη μετανάστευση). Επιμέρους στάδια του έργου είναι: • Ανταλλαγή γνώσεων σε επιμέρους τομείς ενασχόλησης των δημόσιων φορέων-εταίρων του έργου που στόχο τους έχουν την καταπολέμηση των προβλημάτων αναφορικά με την έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτισης και θέσεων εργασίας για τους άνεργους ακόμη και υποδοχή εκείνων που αναζητούν εργασία από το εξωτερικό. Έμφαση θα δοθεί στην οργάνωση ενός σχετικού συνεδρίου-εργαστηρίου (workshop) μεταξύ των εταίρων και στην έκδοση συγκριτικής μελέτης βέλτιστων πρακτικών. • Δημιουργία ενός ευρω-μεσογειακού δικτύου συνεργασίας που θα περιλαμβάνει μια βάση δεδομένων με προσφορές και αναζητήσεις εργασίας μεταξύ των μεσογειακών εταίρων, καθώς επίσης και τηλεματική δίοδο επικοινωνίας για την ανταλλαγή κάθε είδους πληροφοριών σχετικά με τη ροή εργαζομένων στη Μεσόγειο • Ανάλυση των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό των επιμέρους αγορών εργασίας με στόχο τον προσδιορισμό των τομέων με ανάλογες ανάγκες καθώς και των προσόντων του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού διαθέσιμου προς μετακίνηση σε άλλες περιοχές. • Μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης και αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων του ανθρώπινου δυναμικού από άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυνατότητα προσφοράς on-line εκπαιδευτικών προγραμμάτων • Δημιουργία δύο πιλοτικών δράσεων σε υπάρχοντα Κέντρα Απασχόλησης για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την κινητικότητα (πρόκειται για υπηρεσίες για τη διευκόλυνση των μεταναστών στην αναζήτηση εργασίας, στην ενίσχυση ανέργων που επιθυμούν να φύγουν στο εξωτερικό για αναζήτηση εργασίας, στην υποστήριξη επιχειρήσεων που επιθυμούν να βρουν προσωπικό από το εξωτερικό) • Οργάνωση ενός on-line εκπαιδευτικού προγράμματος που θα απευθύνεται σε όποιον αναζητεί εργασία σε Ευρωπαϊκούς δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς