Η εταιρεία
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ωρα: 10:31 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Η ΑΔΕΠ Α.Ε. ΟΤΑ, δημιουργήθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 269 του Ν.3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), μετά την απόφαση αριθ. 56/2008 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, με την οποία η Αμιγής Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση με τίτλο ΑΔΕΠ, διασπάσθηκε σε μία Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου με ονομασία ΚΔΕΠ και σε μία Αναπτυξιακή Επιχείρηση ΟΤΑ, με ονομασία ΑΔΕΠ Αναπτυξιακή ΟΤΑ Α.Ε.

Η εταιρεία συνεπώς υπάγεται στην κατηγορία των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ του άρθρου 252 του Ν.3463/2006 και Διοικείται από εννεαμελές Δ.Σ.

Στο Μετοχικό της Κεφάλαιο εξαρχής μετείχαν ο Δήμος Πατρέων, και οι τ. Δήμοι Βραχνεϊκων και Ρίου, καθώς και το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της, διέπεται από τις διατάξεις του Κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920, με ανώτατο όργανό της την Γενική της Συνέλευση και εποπτεύουσα αρχή το Υπουργείο Εμπορίου.

Διαθέτει πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας (αριθ. Πρωτ. 2023/24.03.2010 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) τύπου Β’.

Πρόσφατα έγινε μέλος της Αναπτυξιακής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (HEL.A.D.A.).

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς:

 • 1. Η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειας (περιφερειακής ανάπτυξης), μέσα από τις διαδικασίες του δημοκρατικού προγραμματισμού.
 • 2. Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή και αυτοδύναμη ανάπτυξη της περιοχής, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και γενικότερα η προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης.
 • 3. Η ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου του κοινωνικού τομέα της οικονομίας (Ο.Τ.Α., Συνεταιρισμών κ.λπ.).
 • 4. Η υποβοήθηση και προώθηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και των καινοτομιών, η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, η διεύρυνση της τοπικής αγοράς εργασίας.
 • 5. Η προστασία του περιβάλλοντος κατά την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
 • 6. Υποβοήθηση του προγραμματισμού ανάπτυξης της περιοχής.
 • 7. Μέριμνα για βελτίωση-επέκταση τεχνικής και κοινωνικο-πολιτιστικής υποδομής της περιοχής.
 • 8. Υποβοήθηση δημιουργίας προϋποθέσεων για την ενδογενή ανάπτυξη της περιοχής, μέσω βελτίωσης του επιπέδου ενημέρωσης των πολιτών και των τοπικών φορέων και μέσω βελτίωσης - προσέλκυσης ανθρωπίνου δυναμικού.
 • 9. Υποβοήθηση δημιουργίας προϋποθέσεων για την ανάληψη και υλοποίηση νέων παραγωγικών μονάδων και γενικότερα των αναπτυξιακών φορέων της περιοχής.
 • 10. Προώθηση της ανάπτυξης και παράλληλα προστασία του περιβάλλοντος.
 • 11. Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσης μελετών τεχνικών έργων Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 • 12. Η ανάληψη και σύνταξη σχεδίων και τεχνο-οικονομικών μελετών πάσης φύσεως έργων.
 • 13. Η ανάληψη και σύνταξη σχεδίων και μελετών πάσης φύσεως έργων πρασίνου και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • 14. Η παραγωγή και εμπορία βιβλίων και λοιπών εντύπων.
 • 15. Η διακίνηση και εμπορία τροφίμων προς εξυπηρέτηση ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του κοινωνικού συνόλου.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

 • α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη Διοίκηση εταιρείας οιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας Ελληνικής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.
 • β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
 • γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς του άρθρου 23α Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιούμενος κάθε φορά ισχύει.
 • δ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.

Το όραμα της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. είναι:

Μια Αναπτυξιακή Επιχείρηση, η οποία αξιοποιώντας τους ισχυρούς της δεσμούς με τον χώρο των Ο.Τ.Α, εξασφαλίζει συνεχώς τον κυρίαρχο ρόλο της στην Αχαϊα και την ισχυρή παρουσία της στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Μια Αναπτυξιακή Επιχείρηση, που προτιμούν και εμπιστεύονται οι πελάτες της για τον επαγγελματισμό, την ποιότητα υπηρεσιών, το κύρος, την αξιοπιστία, τα ανταγωνιστικά της προϊόντα, την εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και το ανταγωνιστικό της κόστος. Μια Αναπτυξιακή Επιχείρηση που εμπνέει τους ανθρώπους της και τους παρέχει συνεχή εκπαίδευση, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, αξιοκρατικό κλίμα, αναγνώριση και ευχάριστο περιβάλλον.

Ειδικότερα, η Διοίκηση της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα για την άριστη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της:

Υλοποίησης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. μέσω της Πολιτικής της για την Ποιότητα δεσμεύεται για:

 • Την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών.
 • Την τήρηση όλων των Νομοθετικών της υποχρεώσεων.
 • Την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της καθώς και την διαμόρφωση μακροχρόνιας, ολοκληρωμένης και δημιουργικής συνεργασίας μαζί τους.
 • Την αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων της.
 • Την διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείριησης Ποιότητας (ΣΔΠ) της επιχείρησης.
 • Τον καθορισμό στόχων Ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη, τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας (ΣΔΠ). Όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) αλλά και στη βελτίωσή του.

Η Διοίκηση της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. παρέχει συνεχώς επαρκείς πόρους για τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), και έχει αναθέσει στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας την ευθύνη για την επιτυχή εφαρμογή και έλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ).

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Κότσαλης

Διαχειριστική Επάρκεια ΑΔΕΠ ΑΕ

Η ΑΔΕΠ Α.Ε. μετά από σχετικό έλεγχο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, απέκτησε πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΥΑ με αριθ. 1258/ΕΥΣ 281/11.01.2008.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα παρακάτω:

1. Αντωνόπουλος Ανδρέας,  Πρόεδρος ΔΣ

2. Νικηφορίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος,  Αντιπρόεδρος ΔΣ

3. Ψυχογιοπούλου Παπανικήτα Κατερίνα,  Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΔΕΠ ΑΕ, Μέλος ΔΣ

4. Αγγελόπουλος Ζήσιμος, Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου, Μέλος ΔΣ

5. Γεωργακοπούλου Πηνελόπη, Δημότης, Μέλος ΔΣ

6. Κανελλόπουλος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΔΣ 

7. Ντρίνιας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΔΣ

8. Πολίτης Σπυρίδων, Δημότης, Μέλος ΔΣ 

9. Σάμη Γεωργία, Δημότης, Μέλος ΔΣ

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΔΕΠ Α.Ε περιλαμβάνει πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διαφόρων ειδικοτήτων (χωροτάκτες - πολεοδόμοι, πολιτικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, νομικοί, οικονομολόγοι, κλπ.) που απασχολούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε θέματα σχεδιασμού, αστικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, απασχόλησης, τουρισμού, τοπικής οικονομίας, εκπαίδευσης, νεολαίας, κ.α. Παράλληλα, για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ΑΔΕΠ συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες και έκτακτο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.