Πολιτική Ποιότητας

Ωρα: 10:53 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Το όραμα της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. είναι:

Μια Αναπτυξιακή Επιχείρηση, η οποία αξιοποιώντας τους ισχυρούς της δεσμούς με τον χώρο των Ο.Τ.Α, εξασφαλίζει συνεχώς τον κυρίαρχο ρόλο της στην Αχαϊα και την ισχυρή παρουσία της στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Μια Αναπτυξιακή Επιχείρηση, που προτιμούν και εμπιστεύονται οι πελάτες της για τον επαγγελματισμό, την ποιότητα υπηρεσιών, το κύρος, την αξιοπιστία, τα ανταγωνιστικά της προϊόντα, την εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου και το ανταγωνιστικό της κόστος. Μια Αναπτυξιακή Επιχείρηση που εμπνέει τους ανθρώπους της και τους παρέχει συνεχή εκπαίδευση, ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης, αξιοκρατικό κλίμα, αναγνώριση και ευχάριστο περιβάλλον.

Ειδικότερα, η Διοίκηση της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Ποιότητα για την άριστη παροχή υπηρεσιών στον τομέα της:

Υλοποίησης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. μέσω της Πολιτικής της για την Ποιότητα δεσμεύεται για:

  • Την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών.
  • Την τήρηση όλων των Νομοθετικών της υποχρεώσεων.
  • Την ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ της επιχείρησης και των πελατών της καθώς και την διαμόρφωση μακροχρόνιας, ολοκληρωμένης και δημιουργικής συνεργασίας μαζί τους.
  • Την αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των εργαζομένων της.
  • Την διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείριησης Ποιότητας (ΣΔΠ) της επιχείρησης.
  • Τον καθορισμό στόχων Ποιότητας, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει την Πολιτική της για την Ποιότητα είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Ποιότητα η Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη, τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας (ΣΔΠ). Όλοι οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) αλλά και στη βελτίωσή του.

Η Διοίκηση της Α.Δ.Ε.Π. Α.Ε. παρέχει συνεχώς επαρκείς πόρους για τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), και έχει αναθέσει στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας την ευθύνη για την επιτυχή εφαρμογή και έλεγχο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ).

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Κότσαλης

Διαχειριστική Επάρκεια ΑΔΕΠ ΑΕ

Η ΑΔΕΠ Α.Ε. μετά από σχετικό έλεγχο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, απέκτησε πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΥΑ με αριθ. 1258/ΕΥΣ 281/11.01.2008.