Σκοπός

Ωρα: 11:56 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάληψη δραστηριοτήτων στους ακόλουθους τομείς:

 • 1. Η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιφέρειας (περιφερειακής ανάπτυξης), μέσα από τις διαδικασίες του δημοκρατικού προγραμματισμού.
 • 2. Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή και αυτοδύναμη ανάπτυξη της περιοχής, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και γενικότερα η προώθηση της ενδογενούς ανάπτυξης.
 • 3. Η ανάδειξη του αναπτυξιακού ρόλου του κοινωνικού τομέα της οικονομίας (Ο.Τ.Α., Συνεταιρισμών κ.λπ.).
 • 4. Η υποβοήθηση και προώθηση των τοπικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και των καινοτομιών, η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, η διεύρυνση της τοπικής αγοράς εργασίας.
 • 5. Η προστασία του περιβάλλοντος κατά την προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.
 • 6. Υποβοήθηση του προγραμματισμού ανάπτυξης της περιοχής.
 • 7. Μέριμνα για βελτίωση-επέκταση τεχνικής και κοινωνικο-πολιτιστικής υποδομής της περιοχής.
 • 8. Υποβοήθηση δημιουργίας προϋποθέσεων για την ενδογενή ανάπτυξη της περιοχής, μέσω βελτίωσης του επιπέδου ενημέρωσης των πολιτών και των τοπικών φορέων και μέσω βελτίωσης - προσέλκυσης ανθρωπίνου δυναμικού.
 • 9. Υποβοήθηση δημιουργίας προϋποθέσεων για την ανάληψη και υλοποίηση νέων παραγωγικών μονάδων και γενικότερα των αναπτυξιακών φορέων της περιοχής.
 • 10. Προώθηση της ανάπτυξης και παράλληλα προστασία του περιβάλλοντος.
 • 11. Η ανάληψη και εκπόνηση πάσης φύσης μελετών τεχνικών έργων Δημοσίου, φυσικών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου.
 • 12. Η ανάληψη και σύνταξη σχεδίων και τεχνο-οικονομικών μελετών πάσης φύσεως έργων.
 • 13. Η ανάληψη και σύνταξη σχεδίων και μελετών πάσης φύσεως έργων πρασίνου και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • 14. Η παραγωγή και εμπορία βιβλίων και λοιπών εντύπων.
 • 15. Η διακίνηση και εμπορία τροφίμων προς εξυπηρέτηση ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του κοινωνικού συνόλου.

Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

 • α) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα μπορεί να συμμετέχει στο κεφάλαιο ή τη Διοίκηση εταιρείας οιασδήποτε μορφής καθώς και κοινοπραξίας Ελληνικής ή αλλοδαπής που επιδιώκουν τον αυτό ή παρεμφερή σκοπό.
 • β) Να ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία και γραφεία στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή.
 • γ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων υπό τους περιορισμούς του άρθρου 23α Κ.Ν.2190/1920 ως τροποποιούμενος κάθε φορά ισχύει.
 • δ) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του σκοπού της.