Τμήματα
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ωρα: 11:42 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Περιγραφή του τμήματος

Σκοπός του τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών & Τεκμηρίωσης είναι η ποιοτική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η απόκτηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Τα πεδία δραστηριοποίησής του είναι:

 • Ο βιώσιμος Στρατηγικός, Αναπτυξιακός, Χωροταξικός, Πολεοδομικός και Αστικός σχεδιασμός
 • Οι Μεταφορές
 • Οι Αστικές αναπλάσεις
 • Τα Διατηρητέα/παραδοσιακά κτίρια, μνημεία και οικισμοί
 • Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) - Οι Τηλεματικές εφαρμογές
 • Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Αντικείμενα του τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών & Τεκμηρίωσης:

 • Ο συντονισμός, ο σχεδιασμός, η εκπόνηση, η προώθηση, η διαχείριση, η παρακολούθηση και αξιολόγηση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, μελετών και έργων ανάπτυξης που αφορούν τον αστικό χώρο και το περιβάλλον του, σε συνεργασία και συνέργια με το Δήμο Πατρέων ή άλλους φορείς της Αυτοδιοίκησης, του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υποστήριξη των διαδικασιών έρευνας, ανάλυσης, σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης του χώρου και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν.
 • Η τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πατρέων και άλλων φορέων (ΟΤΑ κλπ.) σε θέματα στρατηγικού, αναπτυξιακού, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, αστικής βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτόμων αναπτυξιακών προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ στα ανωτέρω θέματα.
 • Η εκπόνηση - συγγραφή προδιαγραφών - μελετών στα ανωτέρω θέματα.
 • Η υποβολή προτάσεων ένταξης - συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και η ανάπτυξη διακρατικών - διασυνοριακών συνεργασιών στα ανωτέρω θέματα.
 • Η ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το χώρο αναφοράς των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης και εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων με στατιστικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν το αναπτυξιακό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό προφίλ της περιοχής και αποτελούν υλικό τεκμηρίωσης στα διάφορα επίπεδα χωρικής ανάλυσης στα ανωτέρω θέματα.
 • Ο συντονισμός διεπιστημονικών μελετών - έργων και προγραμμάτων.
 • Η Προώθηση ενεργειών για την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και των πολιτών σε προγράμματα δράσης για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προστασία του φυσικού και δομημένου αστικού περιβάλλοντος.

Περιγραφή του τομέα

Σκοπός του τμήματος είναι η αξιοποίηση όλων των υπαρχουσών δυνατοτήτων σε Τοπικό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο (χρηματοδοτήσεων, προγραμμάτων, κοινωνικών δικτύων, αναπτυξιακών πρωτοβουλιών κλ.π) για την μέγιστη ανάπτυξη του Δήμου της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής στους παρακάτω άξονες:

 • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
 • Ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας
 • Τουρισμός και πολιτισμός
 • Κοινωνική πολιτική και Οικονομία

Έργα - Δραστηριότητες

Το τμήμα ειδικότερα:

 • Στηρίζει πρωτοβουλίες κοινωνικών εταίρων με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει δράσεις με σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.
 • Αναπτύσσει πρωτοβουλίες και συνεργασίες, εκπονεί μελέτες και αξιοποιεί προγράμματα για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικής οικονομίας και της προώθησης πνεύματος καινοτομίας.
 • Σχεδιάζει και υποστηρίζει δράσεις για την κοινωνική πολιτική και οικονομία.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία ειδικών πλαισίων και δικτύων συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης.
 • Σχεδιάζει δράσεις για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της πόλης για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βελτίωσης της τουριστικής εμπειρίας μέσα από τη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών.
 • Προωθεί τη δημιουργία τουριστικής συνείδησης και κουλτούρας φιλοξενίας στον τοπικό πληθυσμό και τον επιχειρηματικό κόσμο.
 • Ενισχύει πρωτοβουλίες σε σχέση με τη σύγχρονη δημιουργία.
 • Αναπτύσσει συνεργασία με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς για προώθηση ζητημάτων κοινού συμφέροντος.

Προσωπικό - Επικοινωνία

Επώνυμο Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
Παπαχριστόπουλος Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Τμήματος 2610-361748 2610-361749

Περιγραφή του τμήματος

Βασικοί στόχοι του τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν:

 • Η Προστασία και βελτίωση του αστικού φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η συμβολή στην Βιώσιμη διακυβέρνηση των αστικών περιοχών.
 • Η προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων αστικών ζωνών.
 • Η βελτίωση της οικο-αποδοτικότητας στη διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Η προστασία της δημόσιας υγείας από τους κινδύνους που εγκυμονεί η υποβάθμισή του.
 • Η ενδυνάμωση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής Βασικοί τομείς δράσης.

Οι κύριοι τομείς δράσης στον τμήματος του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας είναι οι εξής:

 • Προστασία φυσικού περιβάλλοντος – Παναχαϊκό Όρος.
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 • Διαχείριση απορριμμάτων – ανακύκλωση.
 • Κλιματική αλλαγή και εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Εφαρμογή βιώσιμης ανάπτυξης στο αστικό περιβάλλον (Local Αgenda 21).
 • Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα περιβάλλοντος στο Δήμο Πατρέων

Περιγραφή του τμήματος

Βασικός σκοπός του τμήματος «Προγραμματισμού - Δικτύωσης & Διεθνών Σχέσεων» είναι η συμβολή στην ανάδειξη της πόλης της Πάτρας σε διεθνές επίπεδο, μέσω ενεργούς συμμετοχής σε δίκτυα πόλεων (π.χ. Φόρουμ Πόλεων Αδριατικής & Ιονίου, BALCINET, ΑLDA, αδελφοποιήσεις, κλπ.) και υλοποίηση δράσεων από κοινού αξιοποιώντας το ρόλο θεσμικών Ευρωπαϊκών οργάνων (όπως η Επιτροπή των Περιφερειών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης) και θεσμικών Ευρωπαϊκών δικτύων (π.χ. Europe Direct).

Παράλληλα, το Τμήμα σχεδιάζει και υλοποιεί τοπικές και διακρατικές δράσεις με στόχο:

 • την προώθηση ίσων ευκαιριών με έμφαση στη διαπολιτισμικότητα και τη νεολαία
 • την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τους θεματικούς άξονες πολιτιστικός-αθλητικός-θρησκευτικός-συνεδριακός τουρισμός
 • την προβολή τόσο της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και των σύγχρονων μορφών πολιτισμού της Πάτρας
 • την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αξιοποιώντας τόσο την εκπαίδευση όσο και δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των πολιτών

Έργα - Δραστηριότητες

Αναλυτικότερα οι δράσεις του τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον της Επιχείρησης που επηρεάζουν τις δραστηριότητές της (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρχιακού προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, επιχειρησιακά προγράμματα, κλπ.)
 • Συνεχή διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και διατύπωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης της Επιχείρησης, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα.
 • Ετοιμασία του ετήσιου προγράμματος έργων/προγραμμάτων σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Τομείς.
 • Οργάνωση βάσης δεδομένων φορέων-εταίρων στο εσωτερικό και εξωτερικό (με τους οποίους η συνεργασία αποδεικνύεται εποικοδομητική και αποτελεσματική) για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα.
 • Οργάνωση του σχεδίου ανάπτυξης και ολοκληρωμένης στρατηγικής προβολής του τουριστικού «προϊόντος» της Πάτρας αναφορικά με αθλητικό, συνεδριακό, θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό.
 • Υλοποίηση του σχεδίου μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένων δράσεων σε σύμπραξη με τους αντίστοιχους τοπικούς φορείς ανά κατηγορία τουριστικού «προϊόντος».
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση διακρατικών δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και τη διεύρυνση της τοπικής αγοράς εργασίας με έμφαση στην ενίσχυση των ίσων ευκαιριών και της νεολαίας, προώθηση της κοινωνικο-πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης σε σύνδεση με την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και την εκπαίδευση.
 • Συμμετοχή σε συναφείς ομάδες εργασίας του Δήμου Πατρέων.
 • Ανάπτυξη δράσεων από κοινού με τους όμορους Δήμους (και σε προτεραιότητα με εκείνους που μετέχουν στην ΑΔΕΠ Α.Ε.) με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή ανάπτυξη της περιοχής στους προ-αναφερόμενους τομείς.
 • Οργάνωση και λειτουργία ολιγομελών και ευέλικτων δικτύων με τοπικούς και εθνικούς φορείς στους προ-αναφερόμενους τομείς.
 • Μέριμνα για την προβολή του έργου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο αξιοποιώντας ΜΜΕ, διαδίκτυο και newsletters.

Προσωπικό - Επικοινωνία

Επώνυμο Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
Γεραγά Χρύσα Προϊσταμένη 2610-361743 2610-361749