Προγραμματισμού-Δικτύωσης & Διεθνών Σχέσεων

Ωρα: 10:31 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Περιγραφή του τμήματος

Βασικός σκοπός του τμήματος «Προγραμματισμού - Δικτύωσης & Διεθνών Σχέσεων» είναι η συμβολή στην ανάδειξη της πόλης της Πάτρας σε διεθνές επίπεδο, μέσω ενεργούς συμμετοχής σε δίκτυα πόλεων (π.χ. Φόρουμ Πόλεων Αδριατικής & Ιονίου, BALCINET, ΑLDA, αδελφοποιήσεις, κλπ.) και υλοποίηση δράσεων από κοινού αξιοποιώντας το ρόλο θεσμικών Ευρωπαϊκών οργάνων (όπως η Επιτροπή των Περιφερειών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης) και θεσμικών Ευρωπαϊκών δικτύων (π.χ. Europe Direct).

Παράλληλα, το Τμήμα σχεδιάζει και υλοποιεί τοπικές και διακρατικές δράσεις με στόχο:

 • την προώθηση ίσων ευκαιριών με έμφαση στη διαπολιτισμικότητα και τη νεολαία
 • την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη τους θεματικούς άξονες πολιτιστικός-αθλητικός-θρησκευτικός-συνεδριακός τουρισμός
 • την προβολή τόσο της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και των σύγχρονων μορφών πολιτισμού της Πάτρας
 • την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αξιοποιώντας τόσο την εκπαίδευση όσο και δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχικότητας των πολιτών

Έργα - Δραστηριότητες

Αναλυτικότερα οι δράσεις του τμήματος περιλαμβάνουν:

 • Συγκέντρωση πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον της Επιχείρησης που επηρεάζουν τις δραστηριότητές της (π.χ. πλαίσια του εθνικού, περιφερειακού και νομαρχιακού προγραμματισμού, χρηματοδοτήσεις, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, επιχειρησιακά προγράμματα, κλπ.)
 • Συνεχή διερεύνηση των πηγών χρηματοδότησης και διατύπωση προτάσεων για την εξεύρεση πόρων για την υλοποίηση του προγράμματος δράσης της Επιχείρησης, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα Τμήματα.
 • Ετοιμασία του ετήσιου προγράμματος έργων/προγραμμάτων σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Τομείς.
 • Οργάνωση βάσης δεδομένων φορέων-εταίρων στο εσωτερικό και εξωτερικό (με τους οποίους η συνεργασία αποδεικνύεται εποικοδομητική και αποτελεσματική) για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα προγράμματα.
 • Οργάνωση του σχεδίου ανάπτυξης και ολοκληρωμένης στρατηγικής προβολής του τουριστικού «προϊόντος» της Πάτρας αναφορικά με αθλητικό, συνεδριακό, θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό.
 • Υλοποίηση του σχεδίου μέσω εφαρμογής ολοκληρωμένων δράσεων σε σύμπραξη με τους αντίστοιχους τοπικούς φορείς ανά κατηγορία τουριστικού «προϊόντος».
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση διακρατικών δράσεων για την προώθηση της κοινωνικής ανάπτυξης και τη διεύρυνση της τοπικής αγοράς εργασίας με έμφαση στην ενίσχυση των ίσων ευκαιριών και της νεολαίας, προώθηση της κοινωνικο-πολιτιστικής και τουριστικής ανάπτυξης σε σύνδεση με την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και την εκπαίδευση.
 • Συμμετοχή σε συναφείς ομάδες εργασίας του Δήμου Πατρέων.
 • Ανάπτυξη δράσεων από κοινού με τους όμορους Δήμους (και σε προτεραιότητα με εκείνους που μετέχουν στην ΑΔΕΠ Α.Ε.) με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για τη συνεχή ανάπτυξη της περιοχής στους προ-αναφερόμενους τομείς.
 • Οργάνωση και λειτουργία ολιγομελών και ευέλικτων δικτύων με τοπικούς και εθνικούς φορείς στους προ-αναφερόμενους τομείς.
 • Μέριμνα για την προβολή του έργου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο αξιοποιώντας ΜΜΕ, διαδίκτυο και newsletters.

Προσωπικό - Επικοινωνία

Επώνυμο Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
Γεραγά Χρύσα Προϊσταμένη 2610-361743 2610-361749