Σχεδιασμού Μελετών & Τεκμηρίωσης

Ωρα: 10:33 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Περιγραφή του τμήματος

Σκοπός του τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών & Τεκμηρίωσης είναι η ποιοτική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και η απόκτηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Τα πεδία δραστηριοποίησής του είναι:

 • Ο βιώσιμος Στρατηγικός, Αναπτυξιακός, Χωροταξικός, Πολεοδομικός και Αστικός σχεδιασμός
 • Οι Μεταφορές
 • Οι Αστικές αναπλάσεις
 • Τα Διατηρητέα/παραδοσιακά κτίρια, μνημεία και οικισμοί
 • Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) - Οι Τηλεματικές εφαρμογές
 • Η Ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Αντικείμενα του τμήματος Σχεδιασμού, Μελετών & Τεκμηρίωσης:

 • Ο συντονισμός, ο σχεδιασμός, η εκπόνηση, η προώθηση, η διαχείριση, η παρακολούθηση και αξιολόγηση ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων, εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, μελετών και έργων ανάπτυξης που αφορούν τον αστικό χώρο και το περιβάλλον του, σε συνεργασία και συνέργια με το Δήμο Πατρέων ή άλλους φορείς της Αυτοδιοίκησης, του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα.
 • Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την υποστήριξη των διαδικασιών έρευνας, ανάλυσης, σχεδιασμού, διαχείρισης και παρακολούθησης του χώρου και των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν.
 • Η τεχνική υποστήριξη του Δήμου Πατρέων και άλλων φορέων (ΟΤΑ κλπ.) σε θέματα στρατηγικού, αναπτυξιακού, χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, αστικής βιώσιμης ανάπτυξης, καινοτόμων αναπτυξιακών προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ στα ανωτέρω θέματα.
 • Η εκπόνηση - συγγραφή προδιαγραφών - μελετών στα ανωτέρω θέματα.
 • Η υποβολή προτάσεων ένταξης - συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα και η ανάπτυξη διακρατικών - διασυνοριακών συνεργασιών στα ανωτέρω θέματα.
 • Η ανάπτυξη, υλοποίηση και συντήρηση Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για το χώρο αναφοράς των δραστηριοτήτων της Επιχείρησης και εξειδικευμένων βάσεων δεδομένων με στατιστικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν το αναπτυξιακό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό προφίλ της περιοχής και αποτελούν υλικό τεκμηρίωσης στα διάφορα επίπεδα χωρικής ανάλυσης στα ανωτέρω θέματα.
 • Ο συντονισμός διεπιστημονικών μελετών - έργων και προγραμμάτων.
 • Η Προώθηση ενεργειών για την ενημέρωση και ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και των πολιτών σε προγράμματα δράσης για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την προστασία του φυσικού και δομημένου αστικού περιβάλλοντος.